Październik 18 2018 13:24:10
Nawigacja
Branżowa Szkoła I Stopnia

KIEROWCA MECHANIK - NOWOŚĆ

Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. W czasie 3-letniej nauki w zasadniczej szkole zawodowej przygotujesz się do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem pojazdów samochodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Możesz świadczyć usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Kierowca mechanik dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizowanych zadań.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczna naukę jazdy, co uprawnia do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.


MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH - NOWOŚĆ
od 1.09.2017 r. zmiana nazwy zawodu na OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

Wykonuje swoje zadania zawodowe najczęściej w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i remontami dróg.

Szkoła gwarantuje zdobycie, w ciągu 3 lat nauki,  kwalifikacji zawodowych z zakresu przygotowania sprzętu, jego obsługi i  konserwacji oraz realizacji robót związanych z podbudową drogi, układaniem nawierzchni oraz oceną poprawności wykonania zadań technologicznych.

Typowe stanowiska pracy operatora maszyn drogowych to operatorzy: równiarki, zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni, repawera, remiksera remontera, recyklera nawierzchni, frezarki do nawierzchni drogowych, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, do produkcji mieszanek betonowych, do stabilizacji gruntu, walca drogowego, zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego, samojezdnej malowarki znaków poziomych.


MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów teoretycznie i praktycznie do sprawnego wykonania powierzonych im zadań w zakładach zaplecza technicznego rolnictwa, w punktach świadczących usługi mechaniczne i transportowe.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach u pracodawców: w przedsiębiorstwach techniczno - handlowych prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz świadczących usługi mechanizacyjne, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W ramach nauki zawodu organizowane są zajęcia praktyczne oraz liczne praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień:

  • prawa jazdy kat B i T
  • spawacza metodą MIG i TIG
  • operatora wózków jezdniowych
  • operatora kombajnów zbożowych

Nauka w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa w zasadniczej szkole zawodowej 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent może być zatrudniony jako: operator agregatów rolniczych, kombajnów samobieżnych, kierowca pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów i maszyn.


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód mechanika samochodowego jest jednym z bardziej poszukiwanych na rynku pracy. W trakcie nauki uczniowie nabywają teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji i zasad działania pojazdów samochodowych.

Do dyspozycji uczniów są nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne oraz pracownie elektrotechniki i diagnostyki samochodowej, które umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Istnieje również możliwość zorganizowania wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo, bezpłatnie zdobyć uprawnienia m.in.:

  • prawo jazdy kat B
  • spawacza metodami MIG i TIG
  • obsługi wózków jezdniowych

Nauka w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent tego kierunku ma szansę zatrudnienia w: stacjach obsługi i naprawy pojazdów, firmach handlowych, działających w branży motoryzacyjnej, salonach sprzedaży samochodów, stacjach kontroli pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, firmach produkcyjnych części i podzespoły samochodowe.

27,143 unikalne wizyty PA