Czerwiec 18 2018 15:28:46
Nawigacja
Warunki naboru

Procedury kwalifikowania kandydat??w do klas pierwszych szk???? ponadgimnazjalnych
w Zespole Szk???? w Iwoniczu w roku szkolnym 2018/2019

Podstaw─? zakwalifikowania kandydat??w do klasy pierwszej szko??y ponadgimnazjalnej jest osi─?gni─?cie okre??lonych przez Szkoln─? Komisj─? Rekrutacyjno-Kwalifikacyjn─? prog??w punktowych stanowi─?cych wynik, b─?d─?cy sum─? punkt??w uzyskanych:

 1. na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. z przeliczenia ocen z czterech przedmiot??w obowi─?zkowych na ??wiadectwie uko??czenia gimnazjum i tak:

Przedmioty uwzgl─?dnianie w post─?powaniu rekrutacyjnym:

 • Liceum Og??lnokszta??c─?ce: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Architektury Krajobrazu: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, biologia
 • Technikum Ekonomiczne: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Informatyczne: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Logistyczne: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Pojazd??w Samochodowych: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, geografia
 • Technikum ??ywienia i Us??ug Gastronomicznych: j─?zyk polski, j─?zyk obcy, matematyka, biologia
 • Bran??owa Szko??a I Stopnia: j─?zyk polski, matematyka, historia, biologia

Kandydat ubiegaj─?cy si─? o przyj─?cie do klasy pierwszej szko??y ponadgimnazjalnej mo??e otrzyma─? w post─?powaniu rekrutacyjno Ô?? kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punkt??w, w tym:

 1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ô?? 100 punkt??w,
 2. za oceny z j─?zyka polskiego i trzech wybranych przedmiot??w oraz inne osi─?gni─?cia Ô?? 100 punkt??w
 3. Spos??b przeliczania na punkty wynik??w z egzaminu gimnazjalnego: wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane s─? na punkty: 1% = 1 punkt. Wynik jest r??wny liczbie punkt??w procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokr─?gleniu do liczby ca??kowitej.
 4. Przy ustalaniu liczby punkt??w za oceny na ??wiadectwie uko??czenia gimnazjum szko??y z czterech przedmiot??w przyjmuje si─? nast─?puj─?ce warto??ci ocen:
  • celuj─?cy - 18 pkt
  • bardzo dobry - 17 pkt
  • dobry - 14 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
  • dopuszczaj─?cy - 2 pkt
 5. uko??czenie gimnazjum z wyr????nieniem Ô?? 7 pkt
 6. Za inne osi─?gni─?cia ucznia wymienione w ??wiadectwie uko??czenia gimnazjum kandydat mo??e uzyska─? co najwy??ej 18 pkt. Za dodatkowe osi─?gni─?cia ucznia uwa??a si─?:
  1. uzyskanie tytu??u finalisty konkurs??w organizowanych przez kuratora o??wiaty - 7 pkt
  2. za uzyskanie wi─?cej ni?? jednego tytu??u finalisty: - 10 pkt
  3. uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwyci─?skim tytu??em Ô?? w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dzia??aj─?ce na terenie szk???? Ô?? do 3 pkt
   • mi─?dzynarodowym - 4 pkt
   • krajowym Ô?? 3 pkt
   • wojew??dzkim - 2 pkt
   • powiatowym - 1 pkt
 7. sta??a aktywno??─? na rzecz innych ludzi lub ??rodowiska szkolnego, w szczeg??lno??ci w formie wolontariatu do 3 pkt.
 8. Dla kandydat??w, kt??rzy zostali zwolnieni z cz─???ci lub ca??o??ci egzaminu gimnazjalnego liczb─? punkt??w za ten egzamin ustala si─? przeliczaj─?c na punkty oceny uzyskane na ??wiadectwie uko??czenia gimnazjum w spos??b nast─?puj─?cy:
  1. Maksymalnie 60 punkt??w uzale??nionych od ocen z j─?zyka polskiego, matematyki i j─?zyka obcego nowo??ytnego:
   • celuj─?cy - 20 pkt
   • bardzo dobry - 18 pkt
   • dobry - 13 pkt
   • dostateczny - 8 pkt
   • dopuszczaj─?cy - 2 pkt
  2. Maksymalnie 20 punkt??w uzale??nionych od ??redniej ocen (po zaokr─?gleniu do liczby ca??kowitej) z dw??ch historii i wiedzy o spo??ecze??stwie:
   • ??rednia ocen 6 - 20 pkt
   • ??rednia ocen 5 - 18 pkt
   • ??rednia ocen 4 - 13 pkt
   • ??rednia ocen 3 - 8 pkt
   • ??rednia ocen 2 - 2 pkt
  3. Maksymalnie 20 punkt??w uzale??nionych od ??redniej ocen (po zaokr─?gleniu do liczby ca??kowitej) z czterech biologii, geografii, fizyki i chemii:
   • ??rednia ocen 6 - 20 pkt
   • ??rednia ocen 5 - 18 pkt
   • ??rednia ocen 4 - 13 pkt
   • ??rednia ocen 3 - 8 pkt
   • ??rednia ocen 2 - 2 pkt
 9. Laureaci i finali??ci og??lnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkurs??w o zasi─?gu wojew??dzkim i ponadwojew??dzkim, kt??rych program obejmuje w ca??o??ci lub poszerza tre??ci podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani s─? do wybranej klasy niezale??nie od kryteri??w.

W przypadku r??wnorz─?dnych wynik??w uzyskanych w post─?powaniu kwalifikacyjnym pierwsze??stwo maj─?:

 • Sieroty, osoby przebywaj─?ce w plac??wkach opieku??czo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zast─?pczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolno??ciach, kt??rym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczaj─?cymi mo??liwo??ci wyboru kierunku kszta??cenia ze wzgl─?du na stan zdrowia, potwierdzonymi opini─? publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Przyjmuje si─? w roku szkolnym 2018/2019 nast─?puj─?ce progi punktowe:

 • liceum og??lnokszta??c─?ce: pr??g punktowy - 75 pkt
 • technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazd??w samochodowych, technik ??ywienia i us??ug gastronomicznych: pr??g punktowy Ô?? 65 punkt??w lub do wyczerpania limitu miejsc
 • Bran??owa Szko??a I Stopnia (wszystkie zawody) pr??g punktowy - do wyczerpania limitu miejsc


Kandydaci ubiegaj─?cy si─? o przyj─?cie do wszystkich typ??w szk???? na podbudowie gimnazjum sk??adaj─? nast─?puj─?ce dokumenty:

 1. Podanie o przyj─?cie do szko??y ponadgimnazjalnej z wpisanym numerem PESEL
 2. ??wiadectwo uko??czenia gimnazjum
 3. Za??wiadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. Karta zdrowia
 5. Dwie fotografie (opisane na odwrocie: imi─? i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 6. Kandydaci do szk???? zawodowych: za??wiadczenie lekarskie stwierdzaj─?ce brak przeciwwskaza?? zdrowotnych do kszta??cenia w wybranym zawodzie
 7. Za??wiadczenie (dyplom) o osi─?gni─?ciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojew??dzkim, ponadwojew??dzkim
 8. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczni??w z problemami zdrowotnymi
 9. Za??wiadczenie Podkarpackiego Kuratora O??wiaty o uzyskaniu tytu??u finalisty konkursu wojew??dzkiego

Postanowienia ko??cowe

O decyzji komisji rekrutacyjnej zawiadamia si─? kandydat??w przez wywieszenie na tablicy og??osze?? listy przyj─?tych.

21,896 unikalne wizyty PA