Czerwiec 18 2018 15:29:07
Nawigacja
Bran??owa Szko??a I Stopnia

KIEROWCA MECHANIK - NOWO??─?

Zaw??d bardzo poszukiwany na rynku pracy. W czasie 3-letniej nauki w zasadniczej szkole zawodowej przygotujesz si─? do wykonywania zada?? zwi─?zanych z prowadzeniem pojazd??w samochodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonywania obs??ugi i naprawy pojazd??w samochodowych. Mo??esz ??wiadczy─? us??ugi w przewozach krajowych lub mi─?dzynarodowych. Kierowca mechanik dba o bezpiecze??stwo w??asne, przewo??onych os??b, ??adunk??w oraz innych u??ytkownik??w drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadk??w drogowych. Wykonuje jazdy pr??bne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed zniszczeniem lub kradzie??─?. Prowadzi niezb─?dn─? dokumentacj─? w zakresie realizowanych zada??.

W cyklu kszta??cenia wszyscy uczniowie przechodz─? teoretyczn─? i praktyczna nauk─? jazdy, co uprawnia do przyst─?pienia do pa??stwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uzyskany dyplom potwierdzaj─?cy kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.


MECHANIK MASZYN I URZ─?DZE?? DROGOWYCH - NOWO??─?
od 1.09.2017 r. zmiana nazwy zawodu na OPERATOR MASZYN DO ROB??T ZIEMNYCH I DROGOWYCH

Wykonuje swoje zadania zawodowe najcz─???ciej w przedsi─?biorstwach zajmuj─?cych si─? budow─? i remontami dr??g.

Szko??a gwarantuje zdobycie, w ci─?gu 3 lat nauki, ┬ákwalifikacji zawodowych z zakresu przygotowania sprz─?tu, jego obs??ugi i ┬ákonserwacji oraz realizacji rob??t zwi─?zanych z podbudow─? drogi, uk??adaniem nawierzchni oraz ocen─? poprawno??ci wykonania zada?? technologicznych.

Typowe stanowiska pracy operatora maszyn drogowych to operatorzy: r??wniarki, zespo??u maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni, repawera, remiksera remontera, recyklera nawierzchni, frezarki do nawierzchni drogowych, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, do produkcji mieszanek betonowych, do stabilizacji gruntu, walca drogowego, zag─?szczarki i ubijaka wibracyjnego, samojezdnej malowarki znak??w poziomych.


MECHANIK-OPERATOR POJAZD??W I MASZYN ROLNICZYCH

Kszta??cenie w tym zawodzie przygotowuje uczni??w teoretycznie i praktycznie do sprawnego wykonania powierzonych im zada?? w zak??adach zaplecza technicznego rolnictwa, w punktach ??wiadcz─?cych us??ugi mechaniczne i transportowe.

Praktyczna nauka zawodu odbywa si─? w szkolnych pracowniach i warsztatach u pracodawc??w: w przedsi─?biorstwach techniczno - handlowych prowadz─?cych sprzeda??, napraw─? i konserwacj─? pojazd??w, maszyn i urz─?dze?? rolniczych oraz ??wiadcz─?cych us??ugi mechanizacyjne, a tak??e w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W ramach nauki zawodu organizowane s─? zaj─?cia praktyczne oraz liczne praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczniowie maj─? mo??liwo??─? bezp??atnego uzyskania uprawnie??:

  • prawa jazdy kat B i T
  • spawacza metod─? MIG i TIG
  • operatora w??zk??w jezdniowych
  • operatora kombajn??w zbo??owych

Nauka w zawodzie mechanik-operator pojazd??w i maszyn rolniczych trwa w zasadniczej szkole zawodowej 3 lata. W jej trakcie odbywaj─? si─? zaj─?cia teoretyczne oraz zaj─?cia praktyczne. Po uko??czeniu nauki absolwent mo??e przyst─?pi─? do egzaminu potwierdzaj─?cego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent mo??e by─? zatrudniony jako: operator agregat??w rolniczych, kombajn??w samobie??nych, kierowca pojazd??w mechanicznych, mechanik pojazd??w i maszyn.


MECHANIK POJAZD??W SAMOCHODOWYCH

Zaw??d mechanika samochodowego jest jednym z bardziej poszukiwanych na rynku pracy. W trakcie nauki uczniowie nabywaj─? teoretyczne i praktyczne umiej─?tno??ci z zakresu budowy, eksploatacji i zasad dzia??ania pojazd??w samochodowych.

Do dyspozycji uczni??w s─? nowocze??nie wyposa??one warsztaty szkolne oraz pracownie elektrotechniki i diagnostyki samochodowej, kt??re umo??liwiaj─? zdobycie umiej─?tno??ci praktycznych, niezb─?dnych do podj─?cia pracy w zawodzie mechanik pojazd??w samochodowych. Istnieje r??wnie?? mo??liwo??─? zorganizowania wyjazd??w na praktyki zagraniczne.

Uczniowie naszej szko??y mog─? dodatkowo, bezp??atnie zdoby─? uprawnienia m.in.:

  • prawo jazdy kat B
  • spawacza metodami MIG i TIG
  • obs??ugi w??zk??w jezdniowych

Nauka w zawodzie mechanika pojazd??w samochodowych w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. W jej trakcie odbywaj─? si─? zaj─?cia teoretyczne oraz zaj─?cia praktyczne. Po uko??czeniu nauki absolwent mo??e przyst─?pi─? do egzaminu potwierdzaj─?cego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent tego kierunku ma szans─? zatrudnienia w: stacjach obs??ugi i naprawy pojazd??w, firmach handlowych, dzia??aj─?cych w bran??y motoryzacyjnej, salonach sprzeda??y samochod??w, stacjach kontroli pojazd??w, firmach przewozowych i kurierskich, firmach produkcyjnych cz─???ci i podzespo??y samochodowe.

21,897 unikalne wizyty PA