Czerwiec 18 2018 15:27:45
Nawigacja
Liceum Og??lnokszta??c─?ce

Liceum Og??lnokszta??c─?ce mundurowe o profilu bezpiecze??stwo wewn─?trzne

Nauka w klasie liceum og??lnokszta??c─?cego mundurowego o profilu bezpiecze??stwo wewn─?trzne jest doskona??─? propozycj─? dla absolwent??w gimnazjum, kt??rzy swoj─? przysz??o??─? widz─? w s??u??bach mundurowych - policji, stra??y po??arnej, stra??y granicznej czy agencjach ochrony.

Dla uczni??w, kt??rzy wybior─? ten kierunek proponujemy zaj─?cia prowadzone przez oficer??w policji, stra??y po??arnej i stra??y granicznej. Podczas tych zaj─?─? uczniowie zdob─?d─? wiedz─? m.in. z zakresu wybranych zagadnie?? prawa karnego, cywilnego, element??w kryminologii i kryminalistyki. Poznaj─? podstawy prawne reguluj─?ce zagadnienie ochrony przeciwpo??arowej w Polsce, taktyk─? dzia??a?? ga??niczych, specyfik─? sprz─?tu ga??niczego i zasady dzia??a?? ratowniczych oraz zadania stoj─?ce przed stra??─? graniczn─?.

Zaj─?cia praktyczne obejmowa─? b─?d─?:
 • treningi musztry og??lnej i policyjnej,
 • zasady stosowania ??rodk??w przymusu bezpo??redniego oraz prowadzenia dzia??a?? prewencyjnych przez policj─?,
 • treningi walki wr─?cz i ─?wiczenia na torach sprawno??ciowych,
 • pos??ugiwanie si─? sprz─?tem ga??niczym i ratowniczym oraz nauk─? dzia??ania w trakcie wykonania typowych czynno??ci ga??niczych oraz prowadzenia dzia??a?? ratowniczych,
 • elementy marsz??w wed??ug mapy,
 • wycieczki zawodowe m.in. do komendy i komisariat??w policji, jednostek stra??y po??arnej i jednostek stra??y granicznej.

Dzi─?ki zwi─?kszonej liczbie godzin zaj─?─? z wychowania fizycznego uczniowie klasy mundurowej b─?d─? mogli rozwija─? swoje pasje sportowe i dobrze przygotowa─? si─? do egzamin??w sprawno??ciowych, obowi─?zkowych przy rekrutacji na uczelnie i do pracy w s??u??bach mundurowych. W ramach tych godzin przewidziane s─? m.in.: nauka p??ywania, zaj─?cia lekkoatletyczne i gry zespo??owe.

Dodatkowo odbywa─? si─? b─?d─? zaj─?cia ze sztuk walki i samoobrony oraz strzelectwa sportowego.


II. Liceum Og??lnokszta??c─?ce - profil: sportowy

Lubisz sport, ruch, chcesz poprawi─? swoj─? kondycj─? oraz wzbogaci─? swoje umiej─?tno??ci techniczno-taktyczne z gier zespo??owych??? Je??eli tak, to wszystko znajdziesz w Liceum Og??lnokszta??c─?cym o kierunku sportowym ze specjalno??ci─? zespo??owe gry sportowe.

Jest to szko??a, w kt??rej uczniowie ??─?cz─? efektywnie nauk─? ze sportem. W tygodniowym planie nauczania s─? trzy godziny wychowania fizycznego oraz siedem godzin zaj─?─? sportowych z gier zespo??owych i p??ywania. Zapewniamy zaj─?cia na basenie doskonal─?ce technik─? p??ywania, a dla nieumiej─?cych p??ywa─? organizujemy nauk─? p??ywania od podstaw. Zaj─?cia sportowe prowadz─? wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy. Treningi prowadzone s─? wed??ug najnowocze??niejszych metod, czego efektem s─? wspania??e osi─?gni─?cia naszych uczni??w oraz wysokie miejsca szko??y w wojew??dzkiej klasyfikacji sportowej prowadzonej przez Podkarpacki Wojew??dzki Szkolny Zwi─?zek Sportowy w Rzeszowie:

 • rok szkolny 2010/2011 IV miejsce w wojew??dztwie
 • rok szkolny 2011/2012 VIII miejsce w wojew??dztwie
Dla uczni??w szczeg??lnie aktywnych i osi─?gaj─?cych wysokie wyniki w sporcie przyznawane s─? stypendia. Dzi─?ki znakomitej bazie dydaktycznej i sportowej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej szko??a zapewnia wszechstronny rozw??j intelektualny, sportowy oraz doskonale przygotowuje do podj─?cia studi??w wy??szych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz innych kierunkach kszta??cenia.

Szko??a dysponuje bogat─? baz─? sportow─? do kt??rej nale??y zaliczy─?: hal─? sportow─?, sal─? gimnastyczn─? lustrzan─?, si??owni─?, boisko ze sztuczn─? traw─? typu Ô??ORLIKÔ?Ł, boisko z nawierzchni─? tartanow─? do siatk??wki i koszyk??wki o wymiarach, bie??ni─? tartanow─? o d??ugo??ci 120m (3 tory), skoczni─? do skoku w dal, rzutni─? do pchni─?cia kul─?, trasy biegowe do bieg??w prze??ajowych, boisko pi??karskie o dobrze utrzymanej trawie naturalnej.

W szkole dzia??aj─? liczne sekcje sportowe, w kt??rych ka??dy mo??e rozwija─? swoje zainteresowania i pasje sportowe:
 • sekcja pi??ki siatkowej,
 • sekcja pi??ki koszykowej,
 • sekcja pi??ki r─?cznej,
 • sekcja pi??ki no??nej,
 • sekcja lekkoatletyczna,
 • sekcja unihokeja,
 • sekcja tenisa sto??owego,
 • badmintona,
 • sekcja p??ywania,
 • sekcja aerobiku.

Dodatkow─? atrakcj─? dla naszych uczni??w s─? zaj─?cia taneczne w zespole Ô??Zadw??rÔ?Ł.

Zapraszamy m??odzie??: wystarczy sprawno??─? fizyczna i wola uprawiania sportu. Stwarzamy taki system szkolenia, aby intensywne treningi i rozw??j talentu sportowego szed?? w parze z systematyczn─? nauk─?.

Obiekty sportowe

Orlik 2012 przy szkole

21,893 unikalne wizyty PA