Czerwiec 18 2018 15:27:23
Nawigacja
Harmonogram naboru
Lp.Rodzaj czynno??ciTermin w post─?powaniu
rekrutacyjnym
1Z??o??enie podania do szko??y7.05 Ô?? 11.06. 2018 r.
Z??o??enie podania do szko??y ponadgimnazjalnej sportowej lub szko??y ponadgimnazjalnej og??lnodost─?pnej z oddzia??em sportowym7.05 Ô?? 11.05.2018 r.
2Przeprowadzenie pr??b sprawno??ci fizycznej dla kandydat??w do oddzia??u sportowegodo 31.05.2018 r.
3Og??oszenie listy kandydat??w, kt??rzy uzyskali pozytywne wyniki pr??b sprawno??ci fizycznejdo 4.06.2018 r.
4Dostarczenie do szko??y ??wiadectwa uko??czenia gimnazjum oraz za??wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego22 Ô?? 26.06.2018 r.
do godz. 15.00
5Weryfikacja przez komisj─? rekrutacyjn─? poda?? i dokument??w7.05 Ô?? 27.06.2018 r.
6Og??oszenie listy kandydat??w zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29.06.2018 r.
do godz. 10.00
7Dostarczenie przez rodzica lub kandydata pe??noletniego brakuj─?cych dokument??w, o ile nie zosta??y z??o??one wcze??niej29.06 Ô?? 6.07.2018 r.
8Og??oszenie przez komisj─? rekrutacyjn─? listy kandydat??w przyj─?tych i kandydat??w nieprzyj─?tych9.07.2018 r.
do godz. 10.00
21,892 unikalne wizyty PA